Vereniging voor ouders en feesten

De vereniging voor Ouders en Feesten (VOF) is een vereniging voor en door ouders van kinderen op De Regenboog. Deze vereniging behartigt de belangen van de ouders van De Regenboog en fungeert als spreekbuis richting het team van De Regenboog maar heeft ook nauwe banden met de medezeggenschapsraad (MR).

De VOF beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage en ziet erop toe dat dit geld juist wordt besteed. Zo wordt ieder jaar een begroting opgesteld waarin staat waar, per schooljaar, dit geld voor wordt aangewend. Naast het beheer van de ouderbijdrage worden ook de bijdragen voor schoolkamp en schoolreisjes door de VOF bewaakt.

Ook is de VOF nauw betrokken bij het organiseren van een aantal festiviteiten per jaar. Denkt u maar eens aan Sinterklaas en Kerst, maar ook de picknick en de disco worden georganiseerd met het geld van de vereniging, of eigenlijk uw geld!

In de praktijk komt het hierop neer dat de VOF ongeveer 1 keer per maand bijeenkomt om de schoolse zaken alsmede de eerstvolgende festiviteit te bespreken en voor te bereiden. Dat is niet alleen heel gezellig, maar ook heel nuttig voor een juiste betrokkenheid van de ouders bij de school. Naast de leden van de VOF is er ook een team-afgevaardigde en een vertegenwoordiger van de MR bij betrokken. Daarmee worden diverse zaken die door ouders ingebracht worden op de juiste manier geborgd en belegd.

Voor en door ouders dus! Kortom voel je je betrokken bij de school en wil je via deze weg je stem beter laten gelden, dan nodigen wij je uit om je vooral aan te melden als lid of zaken die je bespreekbaar wilt maken aan te dragen via de klassenouders.

De VOF bestaat uit de Oudervereniging en een Feestcommissie.

Leden van de Oudervereniging

Tom Dieleman: Voorzitter
Roy van der Meyde: Penningmeester
Renate Verstraete: Secretaris
Xander Laan: Algemeen lid

Leden van de Feestcommissie

Nathalie Schlattmann
Margriet den Doop
Astrid van der Geest
Miguel Centeno Mattern
Lisette Bekker
Annemarie van Dam
Sanne van Spengen
Mariëlle van Hugte
Mariëtte van Scherpenzeel
Hiske Verkerk
Truus Lefeber
Harri Homburg

Contact met de OV? Stuur ons een mail.

MEER INFORMATIE

Jaarvergadering VOF

Eind oktober 2016 vindt de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging plaats in de Zonneton van de Regenboog. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt een begroting vastgesteld waarin staat waar dit geld voor wordt aangewend. Te denken valt aan schoolreisjes, projecten op school, de fotomappen en de aankleding van de klaslokalen. Tijdens deze vergadering kunt u meebeslissen en uw wensen kenbaar maken. Daarnaast zal de hoogte en verdeling van de nieuwe ouderbijdrage worden vastgesteld, waarbij u uw stem kan laten gelden.

NOTULEN OUDERVERENIGING 06-2016

NOTULEN OUDERVERENIGING 04-2016

NOTULEN OUDERVERENIGING 02-2016

NOTULEN OUDERVERENIGING 12-2015

NOTULEN NIEUWE OV LEDEN 10-2015

NOTULEN OUDERVERENIGING 10-2015

NOTULEN OUDERVERENIGING 09-2015