MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) heeft – naast het bestuur – de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen gevraagd en ongevraagd alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Voor diverse onderwerpen en veranderingen kan de MR advies of instemming geven. Behalve de begroting en het personeelsbeleid gaat het dan bijvoorbeeld over het continurooster en de communicatie naar ouders.

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, bestaande uit een oudergeleding en een teamgeleding. De medezeggenschapsraad van OBS De Regenboog is samengesteld uit vier ouders en vier teamleden. Er wordt 6 á 8 wekelijks vergaderd over lopende MR-zaken.

De medezeggenschapsraad ontvangt tijdens de vergaderingen informatie van de directie en men heeft twee keer per jaar een vergadering met het bestuur. De directie en/of bestuursleden hebben geen zitting in de MR. De MR werkt volgens de “Wet Medezeggenschap op scholen 2007 (WMS)”. Hierin staat ook omschreven over welke zaken de MR advies of instemming moet geven.

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen en hebben minstens drie jaar zitting. Daarna kunnen zij zich herkiesbaar stellen.

De MR van De Regenboog bestaat in het schooljaar 2016/2017 uit de volgende leden:

Oudergeleding:

Sigrid Attema – van den Broek
Onno Blok (voorzitter)
Ellen Kriege
Elise Sindram

Teamgeleding:

Hans van Heusden
Isabella van de Pas
Annet Schoevaars (vice-voorzitter)
Maaike Verkerk (secretaris)

Heeft u vragen of opmerkingen aarzel dan niet contact met ons op te nemen!