BESTUUR

De Regenboog is met ingang van 1 januari 2009 verzelfstandigd tot Stichting OBS de Regenboog. Dat betekent dat de school een eigen bestuur heeft. Het bestuur bestaat uit vijf leden. Twee leden worden door de oudergeleding van de MR voorgedragen en drie leden worden benoemd op voordracht van het bestuur. De raad van de gemeente Stichtse Vecht benoemt bestuursleden voor onze school. Zij worden voor vier jaar benoemd. Nieuwe bestuursleden respecteren de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het bestuur kiest uit zijn midden voor een periode van vier jaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.

Het bestuur controleert de uitgezette lijnen van de directie op onderwijsinhoudelijk beleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvesting.
Het bestuur van Stichting OBS de Regenboog onderhoudt geregeld contacten met de directie van de school, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Bovendien heeft het bestuur tweemaal per jaar contact met de wethouder onderwijs van de gemeente Stichtse Vecht.

Ouders kunnen zich met bijzondere vragen wenden tot deze bestuursleden.
Voorzitter bestuur : Mevr. M. Hoornenborg
Secretaris bestuur : Dhr. T Boomsma
bestuur@regenboog-breukelen.nl

Overige leden van het bestuur zijn:
Penningmeester: dhr. R. Raaijmakers
Toezichthoudende leden:
dhr. P van der Zeeuw en Mevr. A de Jong

Ieder jaar maakt het bestuur een jaarverslag met een inhoudelijk en een financieel gedeelte.

JAARVERSLAGEN

Ieder jaar maakt het bestuur een jaarverslag met een inhoudelijk en een financieel gedeelte.

 

DOWNLOAD JAARVERSLAG 2015